دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ملک یحیی   صلاحی

پست الکترونیکی : m-salahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه علوم سیاسی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1379/07/01

ملک یحیی صلاحی

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

^